Regulamin konkursu: „Na koniec lata”

 

§1 Organizacja

 1. Organizatorem Konkursu „Na koniec lata” (dalej „Konkurs”) jest ICA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Glinianej 10 (97-300), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000582523 (dalej „Organizator”), NIP: 5223042280, REGON: 362839104.
 2. Celem konkursu jest promocja produktów Organizatora, zwłaszcza przeznaczonych do ochrony, dekoracji i pielęgnacji drewna produktów z grupy „COLORIT”.
 3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie określa §3 Regulaminu.
 4. Konkurs trwa od dnia 27.09.2021  (od momentu ogłoszenia w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL )do dnia 15.10.2021 (godz. 23.59) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19.10.2021 (godz. 23.59).

 

§2 Definicje

 1. Konkurs – konkurs ogłaszany na fanpage marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL, którego zasady opisane są w niniejszym regulaminie.
 2. Facebook – serwis społecznościowy w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami, i korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook, Inc.
 3. Użytkownik Facebook – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Facebook.
 4. Uczestnik Konkursu – osoba spełniająca warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu.
 5. Zadanie Konkursowe – 1. Część: w komentarzu, pod postem ogłaszającym konkurs na profilu/fanpage’u marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL, zamieszczenie zdjęcia wykonanych przez zgłaszającego drewnianych mebli ogrodowych (np. krzeseł, stołu, ławki, huśtawki) lub wszelkiego rodzaju mebli z drewna służących do przechowywania (np. skrzyni, półek, schowków). 2. Część:  w opisie pod zdjęciem w komentarzu wklejenie linku lub linków do ICA Polska  https://icapolska.online/ do produktu marki Colorit, które zgłaszający chciałby kupić lub polecić.

 

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie i zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić wszystkie poniższe warunki:
  1. korzystając z opcji serwisu Facebook:
   1. polubić fanpage marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL oraz
   2. polubić post ogłaszający konkurs na fanpage marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL
  2. posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

 

§4 Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika Zadania Konkursowego w terminie od dnia 27.09.2021 do dnia 15.10.2021.
 2. Zadanie Konkursowe nie może być wcześniej publikowane lub wykorzystane w innych konkursach, nie powinno ponadto naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich, oraz być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane jako naruszające prawo lub dobre obyczaje.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie więcej niż jeden raz.
 4. Organizator wybierze 1 (słownie: jedno) najlepsze Zadanie Konkursowe.
 5. Wyniki ogłoszone na fanpage marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL do dnia 19.10.2021
 6. Uczestnik wyraża zgodę na ponowne opublikowanie przez Organizatora w serwisie Facebook lub na stronie internetowej colorit.pl każdego zwycięskiego zdjęcia – Zadania Konkursowego.

 

§5 Nagrody

 1. Uczestnikom wyróżnionym przez Organizatora zostaną przyznane następujące nagrody:

  2 vouchery do wyboru (ważne do 15.12.2021 r.) na zakupy w sklepie online https://icapolska.online/:

   1. na kwotę 20 zł przy zakupie za minimum 200 zł
   2. na kwotę 50 zł przy zakupie minimum 500 zł

   

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania większej liczby nagród, o których mowa powyżej, lub przyznania nagród dodatkowych za wyróżnione Zadania konkursowe.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem Facebooka w wiadomości prywatnej aplikacji Messenger oraz w komunikacie zamieszczonym na fanpage marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL o możliwości odebrania nagrody w miejscu i w terminie wskazanym przez Organizatora. W przypadku braku możliwości odebrania nagrody w ww. miejscu i terminie, Uczestnik powiadomi o tym Organizatora, nie później niż w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Nagrody przyznane Uczestnikom konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu pomimo wielokrotnego wykonania Zadania Konkursowego.
 6. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu.

 

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi w terminie do dnia 29.10.2021 (liczy się data wpływu reklamacji do Organizatora za pośrednictwem Facebooka w wiadomości prywatnej w aplikacji Messenger lub mailowo na adres konkurs@colorit.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny opis – wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji za pośrednictwem Facebooka w wiadomości prywatnej w aplikacji Messenger w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Opisana w niniejszym regulaminie procedura reklamacji nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Uczestników określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Organizatorem możliwy jest osobiście, w jego siedzibie, mailowo na adres konkurs@colorit.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 44 645 30 80
 2. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie oraz umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenia, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, Dane mogą również być przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Konkursu (przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze). Organizator może również przetwarzać Dane w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z Konkursem.
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Organizatora, w szczególności pocztowe i kurierskie, a także w zakresie obsługi IT, hostingu poczty elektronicznej, obsługi prawnej, a także podmioty i organy, którym Organizator będzie zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu, a w zakresie, jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem – do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane osobowe zwycięzców Konkursu przetwarzane będą ponadto do czasu przedawnienia roszczeń oraz prawnych obowiązków wynikających z zawarcia z Organizatorem umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła reklamowego.
 1. Każdy ma prawo domagać się od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany – również ich przeniesienia. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych każdy może także żądać usunięcia swoich danych.
 2. Każdy ma prawo wnieść do Organizatora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji Organizator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest fanpage marki „COLORIT” w serwisie społecznościowym Facebook, pod adresem https://www.facebook.com/ColoritPL.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. W ramach Konkursu Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego Uczestnika Konkursu podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie, bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.