ICA POLSKA Sp. z o.o

ul.Gliniana 10,
97-300 Piotrków Trybunalski,
tel.+48 44 645 30 80,
fax.+48 44 645 30 65

NIP 522-30-42-280
REGON 362839104
Kapitał Zakładowy 21 000 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer rejestru 0000582523.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ICA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97 – 300), przy ul. Glinianej 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000582523, NIP: 5223042280 (dalej: „my”);
  2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres info@icapolska.pl lub dzwoniąc do nas pod numer +48 44 645 30 80. Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;
  3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ skierowałeś do nas zapytanie – wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub złożenia Ci oferty, jeśli poprosiłeś nas o jej złożenie;
  4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  6. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.
  8. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy, jeśli będzie to niezbędne w związku z Twoim zapytaniem;
  9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
  10. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Twoim zapytaniem do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Twoje zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Twojego zapytania.